lietuvių русский бел.мова english

REGULAMIN SERWISU bezviz.by


ważny od dnia 09.11.2019 roku

Paragraf 1. Postanowienia ogólne.

1.1) Niniejszy regulamin sporządzono w oparciu o ustawe z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
1.2) Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
a) R.B.WEB - firma Raman Bantser WEB z siedzibą 15-446 Bialystok, ul.Aleja Pilsudskiego, 26/7, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej z NIP 5423241280, REGON 360244810 oraz Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Podlaskiego pod nr 17/2017.
b) Serwis - serwis internetowy pod adresem bezviz.by, którego właścicielem, administratorem oraz operatorem jest R.B.WEB. W ramach serwisu R.B.WEB świadczy na rzecz Klientów usługi turystyczne na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
c) Klient/Użytkownik – każda osoba korzystającą z Serwisu, bez względu na to czy działa we własnym imieniu czy w imieniu i na rzecz osób trzecich.
d) Zamówienie - dane Klienta złożone w Serwisie niezbędne dla przekroczenia granicy bez wizy oraz zakres usług wybranych w Serwisie przez Klienta, z których Klient chciałby skorzystać na Białorusi.
e) Umowa – umowa o zorganizowanie imprezy turystycznej zawierana pomiędzy Klientem a R.B.WEB za pośrednictwem Serwisu w postaci elektronicznej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa jest formą opłaconego przez Klienta zamówienia.
f) Bezwizowe zezwolenie – dokument uprawniający Klienta do wjazdu na teren strefy bezwizowej obok Grodno lub Brześcia na Białorusi w okreslonym terminie bez obowiązku posiadania białoruskiej wizy.
g) Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy na Białoruśi.

Paragraf 2. Zamówienie bezwizowego wjazdu na Białoruś

2.1) Zezwolenia na wjazd do Grodna, okolic i kanału Augustowskiego oraz do Brześcia i jego okolic, w tym Puszczy Białowieskiej na terenie Białorusi są wydawane przez agencje turystyczne na Białoruśi.
2.2) R.B.WEB pośredniczy w wystawieniu bezwizowego zezwolenia dla Klienta i działa na podstawie umowy z agencją „Студия Отдыха” z siedzibą Białoruś, Grodno ul.Soweckaja,17-210.
2.3) Dokument uprawniający do bezwizowego wjazdu na Białoruś jest wystawiany bezpłatnie na podstawie wykupionych w Serwisie usług turystycznych.
2.4) W celu otrzymania bezwizowego zezwolenia na wjazd Klient jest zobowiązany podać w Serwisie następujące dane:
a) Dane z paszportu według napisania ich w polu odczytu maszynowego (dwie dolne linijki na stronie paszportu ze zdjęciem właśćiciela):
 • Nazwisko
 • Imie albo imiona
 • Numer paszportu
 • Data urodzenia - Rok, miesiąc, dzień.
 • Płeć - kobieta albo mężczyzna
 • Obywatelstwo
b) Inne wymagane dane od Klienta dla wydania mu Zezwolenia:
 • Termin podróży - Klient wskazuje termin maksymalnie w 15 dni kiedy planowany jest wjazd na Białoruś bez wizy.
 • Elektroniczny adres mailowy (e-mail) - na ten adres Klient otrzyma Bezwizowe zezwolenie.
 • Dla zamówienia na termin dłuższy niż 1 dzień wymagane jest podanie miejsca noclegu na Białorusi. Klient jest zobowiązany posiadać potwierdzenie rezerwacji tego miejsca noclegu lub telefony kontaktowe osób, u których planuje nocować na Białorusi.
c) Usługi na Białorusi:
 • Klient musi wybrać przynajmniej dwie usługi turystyczne z przedstawionych w ofercie Serwisu. Przynajmniej dwie usługi muszą stanowić razem imprezę turystyczną.
 • Klient powinien wybrać jeden wariant ubezpieczenia zdrowotnego na Białorusi z przedstawionych w ofercie Serwisu
2.5) Złożenie zamówienia na bezwizowy wyjazd jest możliwę na najbliższe 30 dni, ale nie wczesniej za 72 godzin przed planowanym wjazdem na teren Białorusi.
2.6) Usługa nie moze byc wykonana przez Serwis jeżeli nie wszystkie wymagane pola od Klienta będą wypelnione.
2.7) R.B.WEB dopuszcza zapłatę za Usluge kartami płatniczymi, przez system Paypal oraz przelewem na konto bankowe, ale przelew tylko po Polsce.
2.8) Umowa na świadczenie usług turystycznych wybranych przez Klienta w Serwisie liczy się zawartej po opłaceniu przez Klienta całej kwoty Zamówienia
2.9) Po zawarciu Umowy na rzecz klienta R.B.WEB wystawia bezwizowe zezwolenie na wjazd, ubezpieczenie na Białorusi, kupony turystyczne potwierdzające wykupienie usług przez Klienta na Białorusi.

Paragraf 3. Czas realizacji zamówienia.

3.1) Czas realizacji zamówienia oznacza czas od momentu zawarcia Umowy przez Klienta w Serwisie do momentu, kiedy Sprzedawca wysyła na adres mailowy Klienta gotowe bezwizowe zezwolenie i inne dokumenty dla wyjazdu na Białoruś.
3.1) Zamówienia opłacone online kartą płanticzą albo przez system Paypal są wykonywane natychmiast. Bezwizowe zezwolenie, ubezpieczenie oraz turystyczne kupony na zamówione usługi na Białorusi będą dostarczone na adres email KLienta w ciągu 5 minut. Ten czas zależy od ilości zgłoszonych osób przez Klienta i może powiększyć się gdy ilość zgłoszonych przez Klienta w jednym zamówieniu przekroczy 4 osoby
3.2) Zamówienia opłacone przelewem na konto bankowe będą wykonane w ciągu 1 godziny od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie. Przelew na konto bankowe może trwać w Polsce do 24 godzin, podczas opląty z innego kraju do 5 dni roboczych, nie licząc dni wolnych od pracy w Polsce.

Paragraf 4. Zmiana danych.

4.1) Zmiana danych jest możliwa przynajmniej za 1 dzien przed terminem podanym w umowie bezwizowej wycieczki.
4.2) W celu dokonania Zmiany danych Nabywca powinien skontaktować się przez formularz kontaktowy na stronie https://bezviz.by/pl.
4.3) Zmienione dane są wysyłane na e-mail podany Klientem w Umowie.

Paragraf 5. Obowiązek R.B.WEB.

5.1) R.B.WEB jest zobowiązany przekazać na Białoruś informacje o Nabywcy w celu uwiadomienia Straży Granicznej o podróżnym, który ma przyjechać bez wizy do Grodna i okolic.
5.2) R.B.WEB musi kontrolować proces uwiadomienia Straży Granicznej na stronie Białoruśi.
5.3) R.B.WEB jest zobowiązany najszybciej skontaktować się z Nabywca w wypadku odmowy wjazdu dla niego na Białoruś i zwrócić mu pieniądze.
5.4) R.B.WEB jest zobowiązany przedstawić Klientowi informacje o wykupionych przez Klienta usługach na Białorusi. Ta informacja musi posiadać adres i miejsce świadczenia usługi na Białorusi, godziny pracy, oraz numery kontaktowe do usługodawcy. Informacja ta jest wysyłana do Klienta w postaci kuponów turystycznych
5.5) R.B.WEB jest zobowiązany przedstawić Klientowi polisę ubezpieczeniową na Białorusi. Ubezpieczenie jest wystawiane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa (dalej TU Europa) – Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździsta 62, 53-413, NIP 8951007276, REGON 272324625, posiadające zezwolenie Ministra Finansów z dnia 07.11.1994 r. na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i wysyłane przez R.B.WEB razem z innymi dokumentami na e-mail klienta.

Paragraf 6. Obowiązek Klienta.

6.1) Przed złożeniem zamówienia Klient musi sprawdzić paszport aby był on przygodny dla wyjazdu za granicy państwa.
6.2) Klient w momencie złożenia Zamówienie jest zobowiązany wskazać poprawne dane zgodnie z informacją Klienta w paszporcie.
6.3) Wszkazane nie prawidłowo dane mogą powodować nie wpuszczenie Klienta na Białoruś. Klient nie może zadać zwrotu pieniędzy za Zamówienie, jeżeli dane w Umowie podane przez Klienta nie są zgodne z informacją Klienta w paszporcie w polu odczytu maszynowego
6.4) Klient musi wydrukować dokumenty, które otrzyma w Serwisie i posługiwać się nimi oraz paszportem podczas wycieczki na Białoruś. Do wydrukowania są: bezwizowe zezwolenie na wjazd, ubezpieczenie na Białorusi, kupony turystyczne do wykorzystania. Zawarta umowa w formie elektronicznej nie jest konieczna na Białorusi
6.5) Organizacja noclegu oraz dojazdu do miejsca wycieczki to obowiązek Klienta

Paragraf 7. Transakcje elektroniczne.

7.1) Opłaty za usługi w Serwisie można dokonać z użyciem kart płatniczych, przez PayPal oraz opłata na konto bankowe w Polsce,
7.2) Płatności online kartami płatniczymi obsługuje firma eCard S.A.
Dostępne karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

Paragraf 8. Reklamacje.

8.1) Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Klient. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie są rozpatrywane.
8.2) Reklamacje dotyczące Usługi należy zgłosić do R.B.WEB w dowolnym terminie.
8.3) Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania przez Sprzedawce pisemnej reklamacji, z zastrzeżeniem sytuacji, w których zaistnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Klienta.

Paragraf 9. Rezygnacja z usługi Serwisu.

9.1) Rezygnacja z Usługi Serwisu jest możliwa w terminie od 30 do 1 dnia przed rozpoczęciem wycieczki, termin której jest podany w Umowie z Klientem.
9.2) W celu dokonania Rezygnacji z Uslugi Klient powinien skontaktować się przez formularz kontaktowy https://bezviz.by/pl.
9.3) R.B.WEB w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych dokonuje zwrotu z potrąceniem 20%
9.4) Zwrot środków nastąpi bezpośrednio na rachunek karty, przy pomocy której był dokonany zakup Usługi.
9.5) Zwrot środków opłaconych przelewem nastąpi w sposób który będzie uwzględniony z Klientem.
9.6) Zwrot środków podczas oplaty Paypal nastąpi na konto Paypal, przy pomocy którego był dokonany zakup Usługi.
9.7) Rezygnacja z Usługi Serwisu w wypadku innych niż podane w 9.1 nie daje prawo na zwrót kosztów za Usługe.

Paragraf 10. Odmowa ze strony Straży Granicznej Białorusi.

10.1) R.B.WEB zwraca 100% środków otrzymanych od Klienta za Usługę w wypadku odmowy ze strony Straży Granicznej Białorusi w bezwizowym wjeździe na Białoruś w wybranym terminie, tylko jeżeli taka odmowa nastąpi do pierwszego dnia wskazanego w terminie bezwizowej wycieczki w Umowie.
10.2) R.B.WEB jest zobowiązany w najkrótszym terminie zawiadomić Klienta o odmowie wjazdu w sposób telefoniczny albo gdy brak telefonu kontaktowego w sposób mailowy.
10.3) Zwrot środków nastąpi bezpośrednio na rachunek karty, przy pomocy której był dokonany zakup Usługi.
10.4) Zwrot środków opłaconych przelewem nastąpi w sposób który będzie uwzględniony z Klientem.
10.5) Zwrot środków podczas oplaty Paypal nastąpi na konto Paypal, przy pomocy którego był dokonany zakup Usługi.

Paragraf 11. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych.

11.1) Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych (dalej RODO) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej i realizacji Państwa zamówień w naszym serwisie.
11.2) R.B.WEB zapewnia, iż zwykłe dane osobowe Klienta zgodnie z RODO przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji Umowy.
11.3) R.B.WEB wyłacznie w celu wykonania Umowy będzie przekazywać zwykłe dane osobowe Klienta do agencji turystycznej „Студия Отдыха” na Białorusi, która przekazuje te dane do Straży Granicznej na Białoruśi oraz w celu zawarcia umowy ubezpieczenia na Białorusi dane Klienta są przekazywane do TU Europa w Polsce
11.4) Klient ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych, lub do ograniczenia ich przetwarzania, ale w takich wypadkach Umowa z Klientem nie może być zawarta. Po wykonaniu Umowy, Klient ma prawo do bycia zapomnianym czyli żądania od R.B.WEB usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z prawem.
11.5) Innym podmiotom nisz wskazanym w 11.3 sprzedawca nie będzie udostępniać danych o Kliencie.

Paragraf 12. Reguły pobytu bez wizy na Białorusi.

12.1) pobyt bez wizy może odbywać się tylko w terminie wskazanym w Umowie oraz bezwizowym zezwoleniu,
12.2) dla przekroczenia granicy podrózny powinien posiadać ważny paszport, ubezpieczenie medyczne, Zezwolenie na bezwizowy wjazd oraz pieniądze,
12.3) wjazd czy wyjazd przez granice może odbyć się tylko jeden raz w dowolnym dniu dozwolonego terminu,
12.4) przekroczenie granicy bez wizy jest dozwolone na samochodzie, motocyklem. autobusie przez samochodowę przejscia graniczne Kuźnica Białostocka (Polska) – Bruzgi (Białoruś), Raigardas (Litwa) – Privalka(Białoruś), Terespol (Polska) – Brześć (Białoruś), Sławatycze (Polska) – Dowaczewo(Białoruś), Połowce (Polska) - Piesczatka (Białoruś), Bobrowniki (Polska) - Brzostowica (Białoruś), Bieniakoni (Białoruś) - Szalczyninkaj (Litwa) oraz pociągiem z Polski przez kolejowe przejscie w Grodnie, Brześciu, na samolocie przez lotnisko w Grodnie i Brześciu oraz w terminie od 1 maja do 1 października pieszo, na rowerze lib po wodzie przez kanał Augustowski Lesnaja(Białoruś) - Rudawka(Polska) albo tylko po wodzie Privalka (Białoruś) - Švendubre (Litwa); pieszo lub na rowerze w przejsciu granicznym Puszczy Białowieskiej Pererow(Białoruś) - Białowieża (Polska); na rowerze można przekroczyć granicę Kuźnica Białostocka (Polska) – Bruzgi (Białoruś) oraz Raigardo (Litwa) – Privalka(Białoruś)
12.5) pobyt bez wizy możliwy na terenach rejonów miast Grodno, Brześc, Lida, Wołkowysk, Brzostowica, Żabinka, Kamieniec‎, Prużany, Świsłocz, Szczuczyn, Verenowo,
12.6) podczas wjazdu do Białorusi na granicy podróżny powinien posiadać 92 złotych na każdy dzień pobytu (czyli 460 złotych na 5 dni) w dowolnej walucie
12.7) wjazd bez wizy jest możliwy z głównym celem turystyczny,
12.8) wyjazd poza granicami strefy bezwizowej w stronę Białorusi jest niedozwolony
12.9) Przewinienia w regulach bezwizowego pobytu kara się do 1850 BYN, ostrzeżeniem lub deportacją.
12.10) Jeżeli niemożliwe jest zapewnienie wysokiej jakości usługi w zakresie organizacji wyjazdu na Białoruś, R.B.WEB może odmówić świadczenia usług klientowi. W takim przypadku Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem informacji kontaktowych zawartych w Umowie co najmniej 36 godzin przed planowaną podróżą bezwizową, a całkowita kwota wydana na zamówienie zostanie zwrócona Klientowi w ciągu 3 dni roboczych.