lietuvių русский english

REGULAMIN SERWISU bezviz.by


ważny od dnia 01.01.2018 roku

Paragraf 1. Postanowienia ogólne.

1.1) Niniejszy regulamin sporządzono w oparciu o ustawe z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
1.2) Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
a) R.B.WEB - firma Raman Bantser WEB z siedzibą 15-446 Bialystok, ul.Aleja Pilsudskiego, 26/7, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej z NIP 5423241280, REGON 360244810 oraz Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Wojewodstwa Podlaskiego pod nr 17/2017.
b) Serwis - serwis internetowy pod adresem bezviz.by, którego właścicielem, administratorem oraz operatorem jest R.B.WEB. W ramach serwisu R.B.WEB świadczy na rzecz Klientów usługi turystyczne na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
c) Klient/Użytkownik – każda osoba korzystającą z Serwisu, bez względu na to czy działa we własnym imieniu czy w imieniu i na rzecz osób trzecich.
d) Zamówinie - dane Klienta złożone w Serwisie niezbędne dla przekroczenia granicy bez wizy oraz zakres usług wybranych w Serwisie przez Klienta, z których Klient chciałby skorzystać na Białorusi.
e) Umowa – umowa o zorganizowanie imprezy turystycznej zawierana pomiędzy Klientem a R.B.WEB za pośrednictwem Serwisu w postaci elektronicznej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa jest formą opłaconego przez Klienta zamówienia.
f) Bezwizowe zezwolenie – dokument uprawniający Klienta do wjazdu na teren strefy bezwizowej obok Grodno lub Brześcia na Białorusi w okreslonym terminie bez obowiązku posiadania białoruskiej wizy.
g) Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku za wykluczeniem dni wolnych od pracy na Białoruśi.

Paragraf 2. Zamówienie bezwizowego wjazdu na Białoruś

2.1) Zezwolenia na wjazd do Grodna, okolic i kanału Augustowskiego oraz do Brześcia i jego okolic, w tym Puszczy Białowieskiej na terenie Białorusi są wydawane przez agencje turystyczne na Białoruśi.
2.2) R.B.WEB pośredniczy w wystawieniu bezwizowego zezwolenia dla Klienta i działa na podstawie umowy z agencją „Студия Отдыха” z siedzibą Białoruś, Grodno ul.Soweckaja,17-210.
2.3) Dokument uprawniający do bezwizowego wjazdu na Białoruś jest wystawiany bezpłatnie na podstawie wykupionych w Serwisie usług turystycznych.
2.4) W celu otrzymania bezwizowego zezwolenia na wjazd Klient jest zobowiązany podać w Serwisie następujące dane:
a) Dane z paszportu według napisania ich na stronie ze zdjęciem:
 • Nazwisko
 • Imie albo imiona
 • Numer paszportu
 • Data urodzenia - Rok, miesiąc, dzień.
 • Płeć - kobieta albo mężczyzna
 • Obywatelstwo
b) Inne wymagane dane od Klienta dla wydania mu Zezwolenia:
 • Termin podróży - Klient wskazuje termin maksymalnie w 10 dni kiedy planowany jest wjazd na Białoruś bez wizy.
 • Elektroniczny adres mailowy (e-mail) - na ten adres Klient otrzyma Bezwizowe zezwolenie.
 • Przejście graniczne przez które będzie zorganizowany wjazd na Białoruś bez wizy.
 • Dla zamówienia na termin dłuższy niż 1 dzień wymagane jest podanie miejsca noclegu na Białorusi. Klient jest zobowiązany posiadać potwierdzenie rezerwacji tego miejsca noclegu lub telefony kontaktowe osób, u których planuje nocować na Białorusi.
c) Usługi na Białorusi:
 • Klient musi wybrać przynajmniej dwie usługi turystyczne z przedstawionych w ofercie Serwisu
 • Klient powinien wybrać jeden wariant ubezpieczenia zdrowotnego na Białorusi z przedstawionych w ofercie Serwisu
2.5) Złożenie zamówienia na bezwizowy wyjazd jest możliwę w terminie od 30 do 1 dnia przed planowanym wjazdem Klienta na Białoruś.
2.6) Usługa nie moze byc wykonana przez Serwis jeżeli nie wszystkie wymagane pola od Klienta będą wypelnione.
2.7) R.B.WEB dopuszcza opłate za Usluge kartami płatnicznymi, przez system Paypal oraz przelewem na konto bankowe w Polsce.

Paragraf 3. Czas realizacji zamówienia.

3.1) Czas realizacji zamówienia oznacza czas od momentu zawarcia Umowy przez Klienta w Serwisie do momentu, kiedy Sprzedawca wysyła na adres mailowy Klienta gotowe bezwizowe zezwolenie i inne dokumenty dla wyjazdu na Białoruś.
3.1) Zamówienia opłacone online kartą płanticzą albo przez system Paypal są wykonywane natychmiast. Zezwolenie będzie dostarczone na adres email Nabywcy w ciągu 1-5 minut.
3.2) Zamówienia opłacone przelewem na konto bankowe będą wykonane w ciągu 1 godziny od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie. Przelew na konto bankowe może trwać w Polsce do 24 godzin, podczas opląty z innego kraju do 5 dni roboczych, nie licząc dni wolnych od pracy w Polsce.

Paragraf 4. Zmiana danych.

4.1) Zmiana danych Nabywcy jest możliwa tylko kiedy zamówienie było złożone w godzinach nocnych od 20:00 do 05:59 nastepnego dnia czasu białoruskiego, jeżeli sprawa zmiany wplynie do Sprzedawcy do 06:00 czasu białoruskiego tego samego dnia; albo w wypadku zamówian złożonych w godzinach od 20:00 w piatek do 05:59 najbliższego poniedzialku (czas białoruski), a kontakt w sprawie zmiany danych ze Sprzedawca nastąpi do 06:00 tego poniedzialku (czas białoruski).
4.2) W celu dokonania Zmiany danych Nabywca powinien skontaktować się przez formularz kontaktowy na głównej stronie Serwisu.
4.3) Zmiana danych Nabywcy w innych wypadkach niż wskazane w 4.1 jest nie możliwa.

Paragraf 5. Obowiązek Sprzedawcy.

5.1) Sprzedawca jest zobowiązany przekazać do Białoruśi informacje o Nabywcy w celu uwiadomienia Straży Granicznej o podróżnym który ma przyjechać bez wizy do Grodna i okolic.
5.2) Sprzedawca musi kontrolować proces uwiadomienia Straży Granicznej na stronie Białoruśi.
5.3) Sprzedawca jest zobowiązany najszybciej skontaktować się z Nabywca w wypadku odmowy wjazdu dla niego na Białoruś i zwrócić mu pieniądze.

Paragraf 6. Obowiązek Nabywcy.

6.1) Przed złożeniem zamówienia Nabywca musi sprawdzić paszport żeby był on przygodny dla wyjazdu za granicy państwa.
6.2) Nabywca w momencie kupna Usługi jest zobowiązany wskazać dokładne dane zgodne z informacją podróżnego w paszporcie. Wszkazane nie prawidłowo dane bedą powodować nie wpuszczenie Nabywcy na Białoruś.

Paragraf 7. Transakcje elektroniczne.

7.1) Opłaty za zezwolenia można dokonać z użyciem kart płatniczych orza przez PayPal,
7.2) Płatności online kartami płatniczymi obsługuje firma eCard S.A.
Dostępne karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

Paragraf 8. Reklamacje.

8.1) Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Nabywca. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie są rozpatrywane.
8.2) Reklamacje dotyczące Usługi należy zgłosić do Sprzedawcy nie później niż w ciągu 60 dni od dnia wykonania usługi.
8.3) Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania przez Sprzedawce pisemnej reklamacji, z zastrzeżeniem sytuacji, w których zaistnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Nabywcy.

Paragraf 9. Rezygnacja z usługi Serwisu.

9.1) Rezygnacja z Usługi Serwisu jest możliwa tylko w wypadku złozenia Zamówienia w godzinach nocnych od 20:00 do 05:59 nastepnego dnia (czas białoruski) jeżeli odmowa nastąpi do 06:00 tego samego dnia albo w wypadku zamówien złożonych w godzinach od 20:00 w piatek do 05:59 najbliszczego poniedzialku (czas białoruski), jezeli odmowa nastąpi do 06:00 tego poniedzialku.
9.2) W celu dokonania Rezygnacji z Uslugi Nabywca powinien skontaktować się przez formularz kontaktowy na głównej stronie Serwisu.
9.3) Sprzedawca w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych dokonuje zwrotu z potrąceniem 20%
9.4) Zwrot środków nastąpi bezpośrednio na rachunek karty, przy pomocy której był dokonany zakup Usługi.
9.5) Zwrot środków opłaconych przelewem nastąpi w sposób który będzie uwzględniony z Nabywca.
9.6) Zwrot środków podczas oplaty Paypal nastąpi na konto Paypal, przy pomocy którego był dokonany zakup Usługi.
9.7) Rezygnacja z Usługi Serwisu w wypadku innych nisz podane w 9.1 nie daje prawo na zwrót kosztów za Usługe.

Paragraf 10. Odmowa ze strony Straży Granicznej Białorusi.

10.1) Sprzedawca zwraca 100% środków otrzymanych od Nabywcy za Usługę w wypadku odmowy ze strony Straży Granicznej Białorusi w bezwizowym wjeździe do Grodna i okolic Nabywcy w wybranym terminie, tylko jeżeli taka odmowa nastąpi do pierwszego dnia wskazanego w terminie bezwizowej podroży.
10.2) Sprzedawca jest zobowiązany w najkrótszym terminie zawiadomić Nabywce o odmowie wjazdu w sposób telefoniczny albo gdy brak telefonu kontaktowego w sposób mailowy.
10.3) Zwrot środków nastąpi bezpośrednio na rachunek karty, przy pomocy której był dokonany zakup Usługi.
10.4) Zwrot środków opłaconych przelewem nastąpi w sposób który będzie uwzględniony z Nabywca.
10.5) Zwrot środków podczas oplaty Paypal nastąpi na konto Paypal, przy pomocy którego był dokonany zakup Usługi.

Paragraf 11. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych.

11.1) Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej i realizacji Państwa zamówień w naszym serwisie.
11.2) Sprzedawca zapewnia, iż dane osobowe Nabywcy przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych Sprzedawcy.
11.3) Sprzedawca wyłacznie w celu wykonania Zezwolenia będzie przekazywał dane Nabywcy do firm turystycznych w Grodnie oraz do Straży Granicznej na Białoruśi
11.4) W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
11.5) Innym podmiotom nisz wskazanym w 10.3 sprzedawca nie będzie udostępniać danych o Nabywce.

Paragraf 12. Reguły pobytu bez wizy w Grodnie i na kanale Augustowskim w Białorusi.

12.1) pobyt bez wizy może odbywać się tylko w terminie wskazanym w zezwoleniu,
12.2) wjazd czy wyjazd przez granice może odbyć się tylko jeden raz w dowolnym dniu dozwolonego terminu,
12.3) przekroczenie granicy bez wizy jest dozwolone tylko przez samochodowe przejęcia graniczne Kuźnica Białostocka (Polska) – Bruzgi (Białoruś) oraz Raigardo (Litwa) – Privalka(Białoruś), oraz w terminie od 1 maja do 1 października przez kanał Augustowski Lesnaja(Białoruś) - Rudawka(Polska) albo Privalka (Białoruś) - Švendubre (Litwa),(
12.4) każdy podróżny musi posiadać medyczne ubezpieczenie wazne na Białorusi na czas podroży.
12.5) podczas wjazdu do Białorusi na granicy podróżny powinien posiadać 85 złotych na każdy dzień pobytu (czyli 425 złotych na 5 dni) w dowolnej walucie
12.6) wjazd bez wizy jest możliwy tylko w celach turystycznych
12.7) wyjazd poza granicami strefy bezwizowej jest nie dozwolony
12.8) Bez wizy można zwiedzać miasto Grodno, rady wiejskie w Sopoćkiniach, Hoży, Podłabieniach, Kopciówce, Odelsku,
12.9) Przewinienia w regulach bezwizowego pobytu kara się do 1225 BYN, ostrzeżeniem lub deportacją.