Białoruś Bez Wiz

Na Białorusi są 3 różne bezwizowe strefy

Dla każdej bezwizowej strefy obowiązują swoje reguły i nie wolno ich mieszać.
Wyjazd bez wizy do Grodna nie uprawnia do bezwizowego wyjazdu do Brześcia i odwrotnie!

Masz pytania?